Polityka prywatności

Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1, z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO.

 

 

 1. Dane Administratora oraz inspektora ochrony danych

Administratorem Pani/Pana  danych osobowych w rozumieniu RODO, jest Best Solutions Janusz Świderek, Sandro Mendes Maia Spółka Cywilna, Rogóźno ul. Wyzwolenia 163, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 728082555, e-mail: biuro@frictionsolutions.pl.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się skontaktować z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu email: biuro@frictionsolutions.pl 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora:

 • w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – dotyczy zakupu biletu na wydarzenia organizowane przez Administratora;
 • na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu korzystania z formularza kontaktowego udostępnionego na stronie frictionsolutions.pl Zgoda jest dobrowolna i może być wycofana w dowolnym momencie poprzez przesłanie informacji o jej wycofaniu na adres poczty elektronicznej: biuro@frictionsolutions.pl albo na adres Administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronnie przed ewentualnymi roszczeniami. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub wymogów wynikających z przepisów prawa, a w szczególności do: momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń, wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony  interes administratora, Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania wynikającego z Pani/Pana szczególnej sytuacji.

 1. Przekazywanie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie zawartych umów, ale tylko w celu i w zakresie niezbędnym dla realizacji ww. umów, w tym podmiotom świadczącym usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie strony www.frictionsolutions.pl.

Nie przekazujemy Pani/Pana danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 1. Przysługujące prawa

Prawo dostępu do danych
Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania dostępu do  przetwarzanych danych osobowych, w tym informacji dotyczących tego przetwarzania oraz prawo do uzyskania kopii tych danych.

Prawo do sprostowania danych

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania sprostowania danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

Prawo do usunięcia danych
Przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych w następujących przypadkach:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, do których zostały zebrane,
 • została wycofana zgoda, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym.

Prawo ograniczenia przetwarzania danych
Przysługuje Pani/Panu w następujących przypadkach:

 • kwestionowania prawidłowości danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniosła Pani/wniósł Pan sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje  Pani/Panu prawo do wniesienia umotywowanego, szczególną sytuacją, sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

Prawo do wycofania zgody

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: biuro@frictionsolutions.pl  albo na adres Administratora.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, przysługuje  Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. Polityka cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Rodzaje Cookies

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.

Bezpieczeństwo

 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookies wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.

Cele, do których wykorzystywane są pliki Cookies

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

 Serwisy zewnętrzne

Administrator korzysta z oprogramowania firm zewnętrznych.

 • Google Analytics – służące do prowadzenia statystyki odwiedzin strony internetowej
 • Google Search Console – służąca do monitorowania stanu witryny.